Főoldal
Társaságunkról
Menetrend
Ügyfélszolgálat
Díjszabás
Mobiljegy - mobilbérlet
Szolgáltatások
Közérdekű adatok
Beszerzések, közbeszerzések
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen

Hírek

Pályázat vezérigazgatói munkakör betöltésére


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszáma: 02 10 060367, székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) vezérigazgatói munkakörének betöltésére.


A Tüke Busz Zrt. Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltató, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).
Határozatlan időtartamú munkaviszony (6 hónap próbaidővel).
A vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

A munkáltató:
Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
A vezérigazgató megválasztásáról és visszahívásáról a kizárólagos tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A munkavégzés helye:
Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
A pozíció betöltésének feltétele a munkaidő teljes egészének Pécsett töltése, kivéve a Tüke Busz Zrt. nevében eszközölt hivatalos utazásokat.

A munkakör legkorábbi betöltésének várható időpontja:
2021. július 1.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok:
A Társaság vezérigazgatója a Társaság vezető állású munkavállalója, aki – a kizárólagos tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Társaság Igazgatósága hatáskörébe tartozó döntések keretei között – a Társaság operatív irányítását látja el, ezen belül:
• a gazdasági társaság jogszabályok szerinti működtetése, vezetése;
• a közösségi közlekedési feladatok irányítása, működési hatékonyság folyamatos javítása;
• a Társaság tevékenységének szakmai vezetése, a szervezet folyamatos fejlesztése;
• az Önkormányzat szakmai főosztályaival és egyéb gazdasági társaságaival történő együttműködés, beleértve a városi szintű holding típusú szervezeti struktúra kialakítását is.

Lényegesebb feladatok:
• a Társaság törvényes képviselete harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt;
• Társaság munkaszervezetének irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges munkakörülmények és munkafeltételek biztosítása;
• gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
• a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak, közbenső mérlegeinek előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése véleményezés céljából;
• a Társaság éves üzleti tervének előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése véleményezés céljából, valamint gondoskodás annak végrehajtásáról;
• a Társaság működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítése;
• a Társaság belső szervezeti egységei tevékenységének koordinálása, a szükséges erőforrások elosztása, átcsoportosítása;
• a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése;
• döntés mindazon kérdésben, amelyet a jogszabály vagy a Társaság alapszabálya nem utal az alapító (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Munkabér:
bruttó 1.000.000 Ft/hó,
továbbá a Társaság javadalmazási szabályzata szerint adható, maximum az éves alapbér 70%-ának megfelelő összegű prémium

Pályázati feltételek:
• gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség
• minimum ötéves felsővezetői gyakorlat
• angol vagy német nyelv minimum középfokú ismerete
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• EU állampolgárság – nem magyar állampolgár esetén a magyar nyelv ismerete alapkövetelmény
• előnyt jelent minimum ötéves szakmai tapasztalat
• előnyt jelent mobilitási/közlekedési területen szerzett felsővezetői munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
1. részletes fényképes szakmai önéletrajz (amely alkalmas a szakmai tapasztalat alátámasztására);
2. motivációs levél;
3. a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai program és stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzelések tömör összefoglalása (max. 3 oldal A4 méretben);
4. felsőfokú végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében fordítás csatolása szükséges) – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
5. nyelvismeretet tanúsító okirat(ok) egyszerű másolata – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
6. a személyes meghallgatáson 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mint okirat bemutatása vizsgálat céljából történő kezeléshez;
7. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
8. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai megismerhetik;
9. nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken hozzájárul nyílt ülés tartásához;
10. nyilatkozat a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, Mt. szerinti összeférhetetlenségről (ha fennáll, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját; mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt);
11. nyilatkozat a Ptk. 3:115.§ 3:22.§ és a Ctv. 9/B.§ és 9/C.§ szakaszaiban foglalt rendelkezésekről;
12. nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
13. hozzájáruló nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint előírt adatok közzétételéhez.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 20. 14:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot „Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pályázat” megjelöléssel Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., I. emelet 105-ös alpolgármesteri iroda) kell benyújtani személyesen zárt borítékban két eredeti példányban továbbá egy darab egészben összefűzött elektronikus fájlban a racz.erika@ph.pecs.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának rendje, módja és határideje:

A beérkezett pályázatok két körös eljárásban kerülnek értékelésre és véleményezésre, amely során a bizottságok a pályázókat személyesen is meghallgatják, ahol a pályázók vezetői készségei és felkészültsége is felmérésre kerülhetnek. A bizottságok értékelése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról, legkésőbb 2021. június 25. napjáig, de fenntartja a jogot a pályáztatási eljárás eredménytelenné nyilvánítására.« vissza

Pályázatok
Pécs Pécs Holding Zrt. BIOKOM Tettye Forrásház Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Múzeum EUNet 2000 Regionális Informatikai Közhasznú Nonprofit Kft. Magyar Közlekedési Szövetség VOLÁN Egyesülés DDOP-s pályázat - Új Széchenyi Terv